Mateřská školka Žižkova, Brno

Název školy: Mateřská škola, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace
Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno https://www.zabovresky.cz

Ředitelka školy: Mgr. Dagmara Hanáková

Tel.: 541 212 062   IČO: 70874794   ID datové schránky: 23nkntg

Kapacita školy: 76 dětí

E-mail:  reditelka@skolka-zizkova.cz, webové stránky: www.skolka-zizkova.cz
Provoz školy:  6:30 – 16:30 hod.
Sdružení působící při škole: Spolek přátel Mateřské školy Žižkova 57


Mateřská škola se nachází v klidné lokalitě vilové čtvrti pod Kraví horou, na území městské části Brno-Žabovřesky. Jde o účelovou stavbou, která byla uvedena do provozu v roce 1961. Školka má svou zahradu, která slouží výhradně dětem. Před mateřskou školou je parkoviště. V roce 2004 byla budova kompletně rekonstruována, byla vyměněna okna, zateplen obvod budovy, rekonstruována kotelna, instalováno nové topné médium - tepelné čerpadlo. V roce 2008 byla kompletně rekonstruována sociální zařízení ve všech třech třídách. Škola je vybavena nadstandardními pomůckami - hračkami pro děti, keramickou pecí, mlhovištěm na školní zahradě.

Mateřská škola má tři smíšené třídy. Děti a zaměstnanci školy se stravují ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy.

V provozu mateřské školy pracuje celkem 12 zaměstnanců (7 pedagogických pracovnic, školní asistentka, 2 provozní pracovnice, 3 zaměstnanci školní jídelny).

Rozdělení tříd:

Prioritami školy je spokojenost dítěte a jeho všestranný rozvoj, zdravý životní styl a spolupráce s rodinou. Zaměřujeme se na výtvarné činnosti a rozvoj pohybových dovedností dětí. Mateřská škola vede děti k aktivnímu přístupu k životu. Také strava dětí je připravována dle zásad zdravé výživy a je využito nejnovějších poznatků v oblasti stravování předškolních dětí.

Vzdělávací program mateřské školy

Vzdělávací program "S radostí objevujeme svět" souvisle naplňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu s účinností od 1.9.2023. Na jeho tvorbě se podíleli všichni zaměstnanci školy. Jednotlivá témata jsou konkrétní a pro děti přirozená. V třídních vzdělávacích programech každá učitelka tvořivě rozvíjí a promýšlí metody a formy vzdělávání (průběh vzdělávání), následně výsledky vzdělávání (individuální pokroky u dětí) hodnotí.

V mateřské škole podporujeme atmosféru důvěry, porozumění a spolupráce tak, aby se děti cítily příjemně a měly chuť ke vzdělávacím činnostem. Děti jsou vedeny k prosociálnímu chování, není podporována nezdravá soutěživost. Smyslem je provázet děti prvními kroky života mimo rodinu, pomoci jim porozumět sobě i světu kolem nás.

Mateřská škola se dlouhodobě profiluje jako škola se zaměřením na výtvarné činnosti, kdy tento cíl sleduje u dětí všech věkových skupin a v každodenní práci pedagogů. Nedílnou součástí této práce je příležitostné keramické tvoření.

Škola je dlouhodobě zapojena do projektu Mrkvička a věnuje se environmentální výchově předškolních dětí. Ty se pravidelně zúčastňují programu ve škole (školní zahradě). Také navštěvujeme ekologické programy mimo MŠ (Lipka, Hlídka na Špilberku).

"Se Sokolem do života" - škola se zapojila do projektu České obce sokolské pro zlepšení pohybových dovedností dětí.

Předplavecký výcvik (od října do ledna) - navštěvujeme kurzy plavání pro děti v bazénu na Kraví hoře.

Pravidelné půldenní výlety do přírody (např. obora v Jundrově a Kohoutovicích, přehrada v Bystrci, Soběšice atd.) - poznávání přírody. 

Vyšetření zraku - spolupráce s firmou "Prima Vizus". Díky němu se podařilo včas odhalit zrakové vady některých dětí.

Preventivní fyzioterapeutické vyšetření - zaměřeno na vadné držení těla. Cílem je zachycení odchylky ve vývoji dítěte a správně nastavit jeho další zdravý růst.

Logopedická depistáž - logopedické vyšetření řeči klinickým logopedem.

Zájmové aktivity dětí
PLAVÁNÍ NA KRAVÍ HOŘE – 15 LEKCÍ


Spolupráce s rodiči

Adaptační režim
Otevřenost školy – volné vstupování do tříd, společné pobývání dětí s rodiči ve školce
„Hovorové hodiny“ – sjednocení výchovného působení na dítě (individuální domluva)
Možnost zapůjčení odborné literatury
Besedy pro rodiče
Pomoc s údržbou budovy školy a školní zahrady
Pasování předškoláků

Mateřská škola je školou rodinného typu a vytváří dobré podmínky pro to, aby se rodiče dětí stali partnery školy, spolupracovali s ní a společnými silami pomáhali všestranně rozvíjet své děti.

Zápis do MŠ

Je organizován po dohodě se zřizovatelem školy, ÚMČ Brno-Žabovřesky, v průběhu května, a to s termínem stejným pro všechny mateřské školy na jeho území.

Termín zápisu do MŠ je oznámen ve Zpravodaji ÚMČ Brno-Žabovřesky, na poutači vyvěšeném na dveřích mateřské školy a na těchto webových stránkách. Zápis do mateřské školy Brno.

 

25

Exkurze - výroba létajících balónů, Maloměřice (předškoláci)

Vážení rodiče, ve čtvrtek 25.4.2024 odcházíme s předškoláky v 8:00 hod. na exkurzi do výrobny létajících balónů v...

Třídy: Všechny

29

Divadelní představení, ZUŠ Veveří (předškoláci)

Divadelní předtavení "Dobrodružství Knoflíčka a Gombičky" v ZUŠ Veveří pro předškoláky. Odchod z MŠ v 9:30 hod.

Třídy: Všechny

9

Jarní vystoupení - Domov pro seniory, Tábor

Odchod 9:30 hod.

Třídy: Ježečci

Jídelní lístek