Mateřská školka Žižkova, Brno

Název školy: Mateřská škola, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace
Zřizovatel školy: Statutární město Brno, MČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 61600  Brno
Ředitelka školy: BcA. Eva Kučerová
Tel.: 541 212 062   IČO: 70874794   datová schránka: 23nkntg
Kapacita školy: 76 dětí
E-mail: mszizkova@volny.cz, webové stránky: www.skolka-zizkova.cz
Provoz školy:  6:30 – 16:30 hod.
Sdružení působící při škole: Spolek přátel Mateřské školy Žižkova 57


Mateřská škola se nachází v klidné lokalitě vilové čtvrti pod Kraví horou, na území městské části Brno-Žabovřesky. Jde o účelovou stavbou, která byla uvedena do provozu v roce 1962. Školka má svou zahradu, která slouží výhradně dětem. Před mateřskou školou je parkoviště pro rodiče. V roce 2004 byla budova kompletně rekonstruována, byla vyměněna okna, zateplen obvod budovy, rekonstruována kotelna, instalováno nové topné médium - tepelné čerpadlo. V roce 2008 byla kompletně rekonstruována sociální zařízení ve všech třech třídách. Škola je vybavena nadstandardními pomůckami - hračkami pro děti, keramickou pecí, bazénem na školní zahradě.

Mateřská škola má tři smíšené třídy, s počtem dětí 28, 28, 20, tj. celkovou kapacitu 76, kterou maximálně naplňuje. Děti a zaměstnanci školy se stravují ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy.

V provozu mateřské školy pracuje celkem 12 zaměstnanců (6 pedagogických pracovnic, školní asistentka, 2 provozní, 3 zaměstnanci školní jídelny).

Rozdělení tříd:

Zaměření naší školky

Zaměření výtvarné je několikaletou profilací školy, doplňuje je pravidelné keramické tvoření s dětmi. Protikladem k tomu jsou sportovní aktivity, pravidelné sportování dětí s náčiním a na nářadí, realizované v prostorách mateřské školy i v blízké tělocvičně. Mateřská škola vede děti k aktivnímu přístupu k životu a zdravému životnímu stylu.

 

Školní vzdělávací program: „Barevný svět“

Vzdělávací projekt Barevný svět je schematický model integrovaného bloku vzdělávání, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálný pohled na svět a aktivní postoj k němu. Součástmi MĚSÍČNÍHO BLOKU jsou čtyři TÝDENNÍ nabídky, kdy jsou tato jednotlivá podtemata vzájemně propojena a poskládána do jednoho měsíčního vzdělávacího bloku, respektujícím i roční období, popř.svátky v kalendářním roce. Těchto deset měsíčních temat tvoří školní vzdělávací program naší MŠ, jsou stejná pro všechny třídy. Nabídku plánovaných podtemat-temat je možno doplňovat průběžně, dle aktuální situace a potřeb školy. Temata jsou konkrétní, schválena všemi pedagogy mš, pro děti přirozená. V třídních vzdělávacích programech každá pedagogická pracovnice pracuje dle myšlenkové mapy, kterou tvořivě rozvíjí a promýšlí metody a formy vzdělávání /průběh vzdělávání, následně výsledky vzdělávání /individuelní pokroky u dětí /.

Vzdělávacím záměrem projektu je rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávacího potencionálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům, ale i k EU a evropskému společenství.

Rozvoj osobnosti s pozitivním vztahem k sobě i druhým v souladu s všelidskými hodnotami pro generaci 3.tisíciletí, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péče o druhé a ohleduplnost k jiným, základy pro zdravý život, význam životního prostředí pro život člověka a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti.


Životospráva

Dětem je podávána strava ve tříhodinových intervalech, po celý den je zajištěn pitný režim, jídelníček pro děti je vypracováván dle zásad zdravé výživy, pohyb dětí je zabezpečen pravidelným dvouhodinovým pobytem venku, za příznivého počasí i delším - dopolední i odpolední pobyt na školní zahradě.

 

Organizace aktivit s dětmi

Keramické tvoření a sportovní aktivity jednou za čtrnáct dní.

 

Spoluúčast rodičů

V průběhu adaptačního období mají rodiče právo vstupovat kdykoliv do hrových činností v mateřské škole (adaptační program pro děti, které  nevstupují do mateřské školy bez problému).

Pro rodiče a děti mateřská škola organizuje akce (zpravidla odpolední):  Vánoční dílny s keramickým tvořením, Podzimní zamykání zahrady s lampiony, besídka pro maminky, zábavné odpoledne s táborákem.

 

Kriteria pro přijetí dětí do MŠ, zápis do MŠ

Zápis do MŠ bývá organizován po dohodě se zřizovatelem školy, ÚMČ Brno-Žabovřesky, v průběhu května, a to s termínem stejným pro všechny mateřské školy na jeho území.

Termín zápisu do MŠ je oznámen ve Zpravodaji ÚMČ Brno-Žabovřesky, na poutači vyvěšeném na dveřích mateřské školy a na těchto webových stránkách. Zápis do mateřské školy Brno.