Mateřská školka Žižkova, Brno

Název školy: Mateřská škola, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace
Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno https://www.zabovresky.cz

Ředitelka školy: Mgr. Dagmara Hanáková

Tel.: 541 212 062   IČO: 70874794   datová schránka: uxf4ui

Kapacita školy: 76 dětí

E-mail:  reditelka@skolka-zizkova.cz, webové stránky: www.skolka-zizkova.cz
Provoz školy:  6:30 – 16:30 hod.
Sdružení působící při škole: Spolek přátel Mateřské školy Žižkova 57


Mateřská škola se nachází v klidné lokalitě vilové čtvrti pod Kraví horou, na území městské části Brno-Žabovřesky. Jde o účelovou stavbou, která byla uvedena do provozu v roce 1961. Školka má svou zahradu, která slouží výhradně dětem. Před mateřskou školou je parkoviště. V roce 2004 byla budova kompletně rekonstruována, byla vyměněna okna, zateplen obvod budovy, rekonstruována kotelna, instalováno nové topné médium - tepelné čerpadlo. V roce 2008 byla kompletně rekonstruována sociální zařízení ve všech třech třídách. Škola je vybavena nadstandardními pomůckami - hračkami pro děti, keramickou pecí, bazénem na školní zahradě.

Mateřská škola má tři smíšené třídy, s počtem dětí 28, 28, 20, tj. celkovou kapacitu 76, kterou maximálně naplňuje. Děti a zaměstnanci školy se stravují ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy.

V provozu mateřské školy pracuje celkem 12 zaměstnanců (6 pedagogických pracovnic, školní asistentka, 2 provozní, 3 zaměstnanci školní jídelny).

Rozdělení tříd:

Zaměření naší školky

Zaměření výtvarné je několikaletou profilací školy, doplňuje je pravidelné keramické tvoření s dětmi. Protikladem k tomu jsou sportovní aktivity, pravidelné sportování dětí s náčiním a na nářadí, realizované v prostorách mateřské školy i v blízké tělocvičně. Mateřská škola vede děti k aktivnímu přístupu k životu a zdravému životnímu stylu.

 

 Vzdělávací program mateřské školy

Mateřská škola pracuje dle požadavku zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělávací program „Barevný svět“ souvisle naplňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu s účinností od 1. 9. 2020. Je schematickým modelem integrovaného bloku vzdělávání, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálný pohled na svět a zaujímat aktivní postoj k němu.  Témata jsou konkrétní, schválena všemi učiteli MŠ a pro děti jsou přirozená. V třídních vzdělávacích programech každá učitelka pracuje dle přípravy, tvořivě rozvíjí a promýšlí metody a formy vzdělávání (průběh vzdělávání), následně výsledky vzdělávání (individuální pokroky u dětí) hodnotí.


Filozofie vzdělávacího programu

V mateřské škole se snažíme vytvořit prostředí, které je pro děti zdrojem jejich dalšího úspěšného rozvoje a především spokojenosti. Obsah našeho vzdělávacího programu vychází ze života dětí a z prostředí ve kterém vyrůstají. Smyslem je provázet děti prvními kroky života mimo rodinu, pomoci jim porozumět sobě i jevům a zvykům, které je obklopují.

Volíme témata a činnosti, které nejvíce děti zajímají, a naším hlavním cílem je, aby se děti ve škole cítily bezpečně, aby jim byl dopřán pocit co největší možné volnosti. Vytváříme kladné a vlídné vztahy mezi učitelkami a dětmi, které dětem umožňují si vytvářet kladné životní a společenské hodnoty.
Usilujeme o to, aby z naší mateřské školy vycházely děti všestranně rozvinuté, připravené dále samostatně rozvíjet své schopnosti, tedy děti soběstačné a připravené na další etapy života.


Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

Osvojení si základů hodnot, na jejichž principech je založena společnost. Vnímání významu přírody a její ochrany pro člověka a potřeba vyvarování se nezdravého životního stylu. Pokládání základů všeobecného rozvoje dítěte prostřednictvím učení a poznání. Za spolupráce s rodiči dosáhnout zlepšení úrovně výslovnosti a řečového projevu dětí předškolního věku.

 

 
Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Využívají se všechny metody a formy, které jsou v souladu s moderními poznatky a co největší mírou přispívají k dalšímu rozvoji dítěte:

- Prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které vychází z přímých zážitků a podněcují zájem poznávat nové.
- Spontánní sociální učení, které je založené na principu přirozené nápodoby.
- Tematické učení, které spočívá ve vyhledávání témat a situací, jež jsou dětem srozumitelné a blízké.
- Metoda stimulace, kdy se snažíme dítě povzbuzovat kladnými reakcemi a motivovat je k pokračování.
- Situační učení, kdy dítě získává potřebné dovednosti a poznatky ve vhodném okamžiku.
- Názorné metody, při kterých se vytváří jasné představy dítěte o dané věci.


Třídní vzdělávací program:

Na školní vzdělávací program navazují třídní vzdělávací programy, které si učitelky zpracovávají s ohledem na podmínky jednotlivých tříd, na potřeby a zájmy jednotlivých dětí. Třídní vzdělávací program je vytvářen tak, aby umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.
- Musí být flexibilní, ale přitom i částečně pravidelný, protože děti vnímají předvídatelný průběh dne, jako příjemné plynutí času a rády vědí, co bude následovat dále.
- Nabídka činností je pestrá, aby si děti mohly vybrat to, co je zajímá, a na co stačí jejich schopnosti. Nabídka musí přispívat k rozvíjení společenských rolí a vzájemných vztahů mezi dětmi.
- Program vytváří dostatečný prostor pro spontánní aktivity a umožňuje (zejména mladším) dětem se neúčastnit náročných řízených činností.
- Obsahuje mimo jiné „pravidla třídy“, která si na začátku roku společně děti určují a s nimi spojené třídní „rituály“, kterými se upevňuje pocit sounáležitosti. Rituálem může být pozdravení, písnička, přání dobré chuti, společné slavení narozenin jednotlivých dětí atd.

Specializace – výtvarné zaměření, sportovní aktivity, estetická výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu

VÝTVARNÉ ZAMĚŘENÍ

Mateřská škola se dlouhodobě profiluje jako škola s výtvarným zaměřením, kdy tento cíl sleduje u dětí všech věkových skupin a v každodenní práci pedagogů. Keramické tvoření se stalo již nedílnou součástí výuky a je poskytováno v měsíčních intervalech dětem všech tříd. Používáme tvoření s keramickou hlínou a úpravu glazurou i různými barvítky či sklem. S výrobky dětí se zúčastňujeme různých soutěží, výstav a také je využíváme k prezentaci a výzdobě školy.


ENVIROMENTÁLNÍ PROGRAM

Škola je dlouhodobě zapojena do projektu Mrkvička a věnuje se environmentální výchově předškolních dětí. Ty se pravidelně zúčastňují programu ve škole (školní zahradě).
Také navštěvujeme ekologické programy mimo MŠ (Lipka, Hlídka na Špilberku).

 

 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Plavecká výchova od října do ledna navštěvujeme kurzy plavání pro děti v bazénu na Kraví hoře.
Letos jsme zavedli pravidelné půldenní výlety do přírody (např. obora v Jundrově a Kohoutovicích, přehrada v Bystrci, Soběšice atd.) – poznávání přírody.
Také strava dětí je připravována dle zásad zdravé výživy a je využito nejnovějších poznatků v oblasti stravování předškolních dětí. Úzce spolupracujeme s odborníky na zdravou výživu a využíváme jejich výukové pořady.
Organizovali jsme ve spolupráci s firmou „Prima Vizus“ oční screening - vyšetření zraku předškolních dětí nejmodernějšími metodami a podařilo se nám ve spolupráci s nimi odhalit včas zrakové vady některých dětí.
Novinkou pro tento školní rok bylo preventivní fyzioterapeutické vyšetření zaměřeno na vadného držení těla. Cílem bylo zachytit odchylky ve vývoji dítěte a správně nastavit jeho další zdravý růst.
Tak jako každý rok proběhla logopedická depistáž – logopedické vyšetření řeči klinickým logopedem.
Mateřská škola plní krédo mateřské školy rodinného typu a vytváří dobré podmínky pro to, aby se rodiče dětí stali partnery školy, spolupracovali s ní a společnými silami pomáhali všestranně rozvíjet své děti.

Zájmové aktivity dětí:
PLAVÁNÍ NA KRAVÍ HOŘE – 10 kurzů
KERAMICKÉ TVOŘENÍ
EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINKY pro předškolní děti


Spolupráce s rodiči

Adaptační režim
Otevřenost školy – volné vstupování do tříd, společné pobývání dětí s rodiči ve školce
„Hovorové hodiny“ – sjednocení výchovného působení na dítě
Možnost zapůjčení odborné literatury
Besedy pro rodiče
Oslava Dne matek – ukázka práce s dětmi, ochutnávka zdravé výživy
Pomoc s údržbou zahrady

Akce pro rodiče dětí na školní zahradě „Pomoc s údržbou zahrady“, rodiče se zapojili do prací na školní zahradě např. při výměně písku v pískovištích, odstranění starých keřů a náletových dřevin, sázení nových rostlin.

 

Kriteria pro přijetí dětí do MŠ, zápis do MŠ

Zápis do MŠ bývá organizován po dohodě se zřizovatelem školy, ÚMČ Brno-Žabovřesky, v průběhu května, a to s termínem stejným pro všechny mateřské školy na jeho území.

Termín zápisu do MŠ je oznámen ve Zpravodaji ÚMČ Brno-Žabovřesky, na poutači vyvěšeném na dveřích mateřské školy a na těchto webových stránkách. Zápis do mateřské školy Brno.

 

28

Velikonoční odpoledne v MŠ

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na Velikonoční odpoledne, které se konají v úterý 28.3.2023 od 15.30 hod. Prosíme...

Třídy: Všechny

30

Muzikoterapie v MŠ

Třídy: Všechny

Jídelní lístek